கிறிஸ்தவ தம்பதியர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்

அக்கில்லா, பிரிசில்லா தம்பதியர் போன்று, பற்றுறுதியுடன் நற்செய்திக்கு சான்றுபகரும் கிறிஸ்தவ தந்பதியர், இன்று திருஅவைக்குத் தேவை